Regulamin zakupów

Znajdziesz tutaj regulamin współpracy z naszą firmą. Szczegółowe informację dotyczące zamówienia i jego kolejnych etapów, realizacji, ew. reklamacji oraz zwrotu towarów.

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.danakol.pl

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem serwisu internetowego.

Wszystkie towary prezentowane w sklepie www.danakol.pl są fabrycznie nowe, wole od wad fizycznych i prawnych.

Informacje o produktach oferowanych przez Sprzedającego zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Sprzedającego, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określane w art.71 Kodeksu cywilnego.

W zakresie świadczonych usług drogą elektroniczną , Regulamin jest Regulaminem o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku mówiąca o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144,poz.1204 ze zm.).

§ 1. Zamówienia

1.1 Informacje podane przy składaniu zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.

1.2 Zamówienia na oferowane artykuły zamawiający może składać w wygodniej dla siebie formie:

pocztą, na adres: 83 – 110 Tczew, ul. Spółdzielcza 9, Danakol, (z dopiskiem „Zamówienie”)
drogą mailową: zamowienia@danakol.pl lub biuro@danakol.pl
telefonicznie:

(+48) 506 – 324 – 780

(+48 58) 531 – 23 – 96

(+48 58) 532 – 18 – 16

faxem:
(+48 58) 532 – 19 – 88

poprzez sklep internetowy: www.danakol.pl (po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Danakol, klient otrzyma automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji).

Po dokonaniu rejestracji Konsumenta w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia dokonuje się poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie produktów do koszyka, akceptację Regulaminu, która jest jednoznaczna z potwierdzeniem woli złożenia zamówienia.

W przypadku klienta nie zarejestrowanego w sklepie, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie produktu/ów do koszyka oraz wypełnienie Formularza zgodnie z wytycznymi/informacjami.

Niezależnie od formy składania zamówienia Konsument otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na adres email, przez niego wskazany.

Zamówienia składane przez stronę internetową lub drogą elektroniczną, mogą być składane 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

1.3 Przy składaniu zamówienia bardzo istnym elementem jest wpisanie dokładnych danych ODBIORCY (nazwa, adres, NIP, telefon, nazwisko osoby składającej zamówienie, adres mailowy). Również dokładny adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres odbiorcy. Jeżeli występuje PŁATNIK, należy podać wszelkie dane potrzebne do wystawienia faktury.

1.4 Konsument w momencie składania zamówienia na stronie internetowej jednocześnie potwierdza, iż wie, że złożenie zamówienia jest jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty za nie.

1.5 Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo zrezygnować z zamówienia, przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Stosowne oświadczenie woli Konsumenta należy przesłać w formie pisma drogą elektroniczną.

1.6 Złożenie zamówienia do siedziby firmy Danakol – jest jednocześnie informacją, iż klient zapoznał się z treścią regulaminu.

1.7 Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji, wówczas kiedy zostanie zweryfikowane i potwierdzone pisemnie przez dział obsługi klienta Danakol.

1.8 Danakol zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

§ 2. Termin realizacji zamówień

2.1 Złożone zamówienie realizowane będzie w przeciągu 5-21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku chwilowych braków na stanie magazynowym, brakujące atykuły z zamówienia będą dosyłane w terminie późniejszym na koszt firmy Danakol. Do momentu kiedy klient po upływie 21 dni, nie prześle pisemnej rezygnacji ze składanego zamówienia (ze względów na nie terminowe dostarczenie towaru),Sprzedający uznaje, że umowa kupna – sprzedaży nie wygasła.

§ 3. Odbiór przesyłki przez Konsumenta

3.1 Przy odbiorze przesyłki należy dokładnie sprawdzić stan opakowania, jego zawartość, by wykluczyć ewentualne uszkodzenia w czasie transport. W przypadku stwierdzenia rażących uszkodzeń należy spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera, co jest niezbędne do wszczęcia procedury reklamacyjnej u przewoźnika.

3.2 Po odbiorze przesyłki należy sprawdzić zawartość i zgodność z załączonym dokumentem dostawy (faktura lub wydanie zewnętrzne ). Jeśli wystąpią niezgodności należy je w formie pisemnej przesłać do siedziby firmy, bądź drogą elektroniczną na adres: reklamacje@danakol.pl

3.3 W przypadku bezpośrednich dostaw naszym transportem, należy sprawdzić stan ilościowy i jakościowy przywiezionych artykułów i potwierdzić prawidłowość dostawy na załączonym dokumencie.

§ 4. Opłaty za przesyłki / Warunki dostawy

4.1 W przypadku zamówień powyżej 250 zł brutto oferujemy Państwu bezpłatny transport na terenie kraju.

4.2 W przypadku zamówień poniżej 250 zł brutto ponoszą Państwo zryczałtowaną opłatę w wysokości 15 zł brutto, (w przypadku klientów korzystających z upustów cenowych, wartość zamówienia obliczana jest na podstawie cen uwzględniających rabat).

4.3 W przypadku nie odbierania przesyłki z zamówionym towarem, bez uprzednio przesyłanej do siedziby firmy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, klient zostanie obciążony zryczałtowanymi kosztami wysyłki w wysokości 25 zł brutto.

4.4 Dostawy zamawianych artykułów realizowane są za pośrednictwem wybranych przez Sprzedającego firm kurierskich.

4.5 Faktura dołączona jest zawsze do przesyłki ( znajduje się w kartonie, lub na zewnątrz paczki – specjalnie oznaczona).

4.6 Klient składając zamówienie jednocześnie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

4.7 Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za towar, którego nie zamówił, chyba, że produkty te zostały przez Konsumenta rozpakowane i używane.

§ 5. Ceny

5.1 Wszystkie ceny podane w katalogu i na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5.2 Firma Danakol zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przypadku: zmiany wysokości podatku VAT, ceł, nagłej zmiany kursu walut.

5.3 Aktualne ceny znajdują się na stronie internetowej www.danakol.pl

5.4 Wszystkie ceny obowiązują do czasu wydania nowej oferty.

§ 6. Warunki płatności

6.1 W przypadku zamówień z placówek publicznych (Szkoły, Przedszkola, Żłobki, Domy Dziecka, Ośrodki Szkolno – Wychowawcze, itp.) i stałym klientom, standardowo oferujemy termin płatności 14 dni. W przypadku chęci ustalenia specjalnych warunków płatności należy skontaktować się z Działem Sprzedaży.

6.2 W przypadku klientów indywidualnych, firm, lub stowarzyszeń, formą zapłaty jest przedpłata na konto lub płatność przy odbiorze, pobranie / gotówka.

6.3 Brak wpłaty należności w terminie, będzie skutkować naliczaniem ustawowych odsetek.

6.4 Za każde uzasadnione, wysłane upomnienie/wezwanie do zapłaty firma Danakol może obciążać klienta kwotą 25 zł. kosztów manipulacyjnych.

6.5 Do momentu uregulowania całej należności za przesłany towar, pozostaje on własnością firmy Danakol.

6.6 Dokonana przez Konsumenta zapłata za towar, który nie może zostać dostarczony zostanie zwrócona w ciągu 7 – 14 dni roboczych, po wcześniejszym przesłaniu przez klienta pisma z wyraźną informacją na jaki numer konta ma zostać dokonany zwrot należności.

§ 7. Gwarancja i reklamacje

7.1 Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia, kiedy rzecz została Konsumentowi wydana.

7.2 Reklamacje ilościowe należy zgłaszać w formie pisemnej (faksem, mailem, pocztą ) w terminie 5 dni od daty otrzymania przesyłki na formularzu

zgłoszeniowym umieszczonym na naszej stronie internetowej. Po tym terminie reklamacje te nie będą uwzględniane.

7.3 Reklamacje jakościowe objęte gwarancją należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 14 dni z dokładnym opisem uszkodzenia . Po wstępnym stwierdzeniu zasadności reklamacji zostanie uzgodniona forma załatwienia reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający naprawi lub wymieni artykuł na wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie.

7.4 Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi klient, a w przypadku zasadności reklamacji koszty te będą zwrócone klientowi.

7.5 W przypadku bezzasadnej reklamacji, towar będzie odesłany klientowi na jego koszt.

7.6 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni. W tym też czasie klient zostanie poinformowany o kolejnych etapach rozpatrywania jego reklamacji.

Po wypełnieniu należy przesłać go:

mailem na adres biuro@danakol.pl z dopiskiem „REKLAMACJA”
faxem na numer (+48 58) 532 – 19 – 88
lub listownie na adres Danakol ul. Spółdzielcza 9 83 – 110 Tczew

§ 8. Odstąpienie od umowy / Zwrot towaru

8.1 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego lub na odległość ma prawo zwrócić zakupiony towar odstępując od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w przeciągu 14 dni. Termin ten liczony jest od dnia wydania rzeczy i jest terminem nieprzekraczającym. Do zachowania tego terminu

wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedającego o przyjęciu oświadczenia.

8.2 Zwracany towar nie może być uszkodzony, nosić śladów użytkowania (świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy), być w pełni kompletny, ani uszkodzeń oraz musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu.

Zwracany towar powinien zostać przez Konsumenta opakowany w sposób całkowicie zapewniający bezpieczeństwo towaru podczas transportu.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 14 dni do Sprzedającego od daty przesłania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.3 Zwrotu towaru należy dokonać na adres: Danakol, ul. Spółdzielcza 9, 83 – 110 Tczew, wraz z oryginalnym dowodem zakupu (PARAGON), z dopiskiem „Zwrot”

– niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.4 W sytuacji, gdy Konsument przesyła Oświadczenie odstąpienia od umowy i odsyła produkt do Sprzedającego, Sprzedający w terminie nie przekraczającym 14 dni, dokona zwrotu

Konsumentowi wszystkich płatności w tym kosztów transportu. Jeśli jednak konsument nie wybrał najtańszego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Sprzedającego, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych kosztów.

Sprzedający dokona zwrotu należności taką samą formą jaka została wykorzystana przez Konsumenta, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, jednak taki, by nie wiązał się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.

8.5 Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy- ponosi klient.

8.6 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w sytuacji, gdy:

sprzedający wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem usługi został poinformowany, że po wykonaniu świadczenia, utraci on prawo odstąpienia od umowy
w przypadku, gdy rzecz został wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta,
w przypadku, gdy rzecz jest w zapieczętowanym opakowaniu, i nie można opakowania otworzyć ze względów higienicznych,
w przypadku, gdy w dostawie są rzeczy, które ze względu na swój charakter są nierozłączne,
w przypadku kiedy przedmiotem zakupu są programy audiowizualne, nagrania dźwiękowe, programy komputerowe, jeśli zapieczętowane opakowanie zostało otwarte,

§ 9. Pozostałe zmiany

9.1 Firma Danakol zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian kolorystycznych i technicznych w oferowanych artykułach, co może powodować nieznaczne różnice miedzy otrzymanym artykułem, a prezentowanym w katalogu. Zmiany te mają na celu udoskonalanie oferowanego dla Państwa produktu.

9.2 Firma Danakol nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie wynikłe podczas druku katalogu.

9.3 Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć podczas realizacji warunków handlowych , będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy Danakol.

9.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach handlowych należy stosować przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10.Montaż mebli

10.1 Meble przygotowane do samodzielnego montażu w oparciu o ceny, które zostały na tej podstawie skalkulowane. Dostarczone, są one w stosownych opakowaniach wraz ze szczegółową

instrukcją montażu.

§ 11.Ochrona danych osobowych

11.1 Administratorem baz danych osobowych jest Danakol Jacek Kolasiński z siedzibą w Tczewie ,ul. Spółdzielcza 9, 83-110 Tczew

11.2 Konsument za każdym razem składając zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, przekazując je dobrowolnie.

11.3 Konsument ma prawo do wglądu w swoje dane w bazie Administratora, do jego zmian lub zażądania zaprzestania do ich wykorzystywania.

§ 12.Postanowienia końcowe

12.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014 nr 827),

12.2 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Konsumentem, będą rozpatrywane przez właściwy Sąd według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:

a) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827);

b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

144, poz. 1204 ze zm.)

c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.);

d) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 ze zm.)